نیک چرم

لوح تقدیر

-  مناسب جهت تقدیر نامه ها و منوی رستوران ها
- لوح تقدیر تهیه شده از جنس های گالینگور، طرح چرم، جیر و...
- لوح تقدیر شامل موارد دو درب و دولت
- لوح تقدیر در اندازه های A5 و A4 می باشد
- لوح تقدیر شامل موارد تک قاب و دوقاب و شومیزدار

600

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر طرح چوب دارای دو درب ربان دار دارای یک جای مخصوص لوح

120,000 ریال
603

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر دوقاب گالینگور ایرانی دارای دو قاب مخصوص لوح

105,000 ریال
608

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر دولت جیر دارای یک قاب مخصوص لوح

190,000 ریال
612

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر دو درب ربان دار گالینگور ایرانی، دارای یک جای ربان دارمخصوص لوح

100,000 ریال
613

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر دو درب ربان دار گالینگور طرح خارجی، دارای یک جای مخصوص لوح

130,000 ریال
616

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر دو درب ربان دار گالینگور ایرانی ، دارای یک قاب مخصوص لوح

105,000 ریال
623

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر طرح چرم و جیر ، دارای دو جای مخصوص لوح

195,000 ریال
619

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر دو درب ربان دار طرح چرم ، دارای یک جای مخصوص لوح

110,000 ریال
624

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر طرح چرم شومیزدار، دارای یک جای مخصوص لوح

60,000 ریال
620

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر منگوله دار طرح چرم شومیزدار، دارای یک جای مخصوص لوح

80,000 ریال
609

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر تک قاب گالینگور ایرانی، دارای یک قاب مخصوص لوح

100,000 ریال
610

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر دولت گالینگور طرح خارجی، دارای یک جای ربان دار مخصوص لوح

130,000 ریال
611

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر دو درب لب کج گالینگور طرح خارجی ، دارای یک جای مخصوص لوح

140,000 ریال
614

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر مخمل یا جیر ربان دار، سایز A5، ، دارای یک جای ربان دار مخصوص لوح

160,000 ریال
617

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر منگوله دار گالینگور طرح خارجی شومیزدار ، دارای یک جای مخصوص لوح

95,000 ریال
618

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر دولت گالینگور ایرانی ، سایز A5، دارای یک قاب مخصوص لوح

90,000 ریال
621

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر دو طرف طلق ، دارای یک جای مخصوص لوح

65,000 ریال
625

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر دودرب ربان دار گالینگور طرح خارجی شومیزدار، دارای یک جای مخصوص لوح

85,000 ریال
627

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر دولت گالینگورخارجی شومیزدار

75,000 ریال
628

جلد منو

جلد منو سفارشی طرح چرم ترمو و جیر 3 لت

420,000 ریال
629

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر طرح چرم ، دارای یک جای مخصوص لوح

210,000 ریال
630

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر دو درب ربان دار، دارای یک جای مخصوص لوح

205,000 ریال
622

لوح تقدیر

لوح تقدیر مناسب جهت همایش ها و سمینارها، لوح تقدیر دو درب ربان دار لیناس ، دارای یک جای مخصوص لوح

130,000 ریال
631

جلد منو

جلد منو ترمو و جیر

460,000 ریال
632

جلد منو

270,000 ریال
633

جلد منو

320,000 ریال
634

جلد منو

350,000 ریال
635

جلد منو

350,000 ریال
636

جلد منو

350,000 ریال
637

جلد منو، A5

جلد منو A5 ترمو و جیر

450,000 ریال
638

جلد منو

270,000 ریال
639

جلد منو

350,000 ریال
640

جلد منو، A5

جلد منو A5

300,000 ریال
641

جلد منو، A5

جلد منو A5

270,000 ریال
642

جلد صورتحساب

270,000 ریال
643

جلد صورتحساب

240,000 ریال
644

جلد صورتحساب

300,000 ریال
645

جلد صورتحساب

260,000 ریال