ساک دستی

- ساک دستی تبلیغاتی تهیه شده از جنس سوزنی و واتر

- ساک تبلیغاتی دارای بندهای کوتاه یا دوشی یا دسته موزی می باشند

- ساک تبلیغاتی در رنگ بندی متنوع تولید می گردد

- ساک تبلیغاتی در انواع جنسهای سوزنی (60 گرم و 90 گرم) و واتر می باشد

- ساک تبلیغاتی به صورت دوختی یا پرسی تولید می گردد

مقایسه کالاها