نیک چرم

فولدر همایشی

- کیف فولدر تبلیغاتی در طرح های متنوع دور زیپدار،  دولت و زبانه دار
A4 دارای جای برگه یادداشت
- تهیه شده از جنس طرح چرم و اشبالت

534

جلد یادداشت

جای یادداشت A5

43,000 تومان
535

جلد یادداشت

یادداشت A6

20,000 تومان
527

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر کش دار طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

54,000 تومان
537

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر کیفی طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

90,000 تومان
538

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

63,000 تومان
507

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر دولت طرح چرم ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

55,000 تومان
520

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

62,000 تومان
502

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدرهلالی مگنتی طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

69,000 تومان
503

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر مگنت دار طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

70,000 تومان
506

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

زیر دستی طرح چرم ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

62,000 تومان
508

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر دولت سه تیکه طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

59,000 تومان
519

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر دورزیپ اشبالت ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

69,000 تومان
521

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح چرم و اشبالت ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

62,000 تومان
522

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

62,000 تومان
523

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدردورزیپ ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

102,000 تومان
524

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح ترمو پشت جیبدار ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

81,000 تومان
525

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر دورزیپ طرح ورساچه طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

66,000 تومان
536

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

80,000 تومان
528

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر مگنت مخفی ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

78,000 تومان
529

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر زبانه طرح دار ترمو ماشین حساب دار طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

126,000 تومان
530

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح چرم زبانه دار، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

59,000 تومان
531

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح چرم مگنتی ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

84,000 تومان
532

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

زیر دستی سمیناری طرح چرم، دارای جای یادداشت

35,000 تومان
533

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر کشدار طرح چرم ،سایز A5 ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

50,000 تومان
500

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر زبانه دار مگنتی طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

59,000 تومان
539

فولدر همایشی

فولدر کشدار

63,000 تومان
540

فولدر همایشی

فولدر دورزیپ

76,000 تومان
541

فولدر همایشی

53,500 تومان
542

فولدر همایشی

63,000 تومان
543

فولدر همایشی

فولدر دورزیپ

77,000 تومان
544

فولدر همایشی

69,000 تومان
545

فولدر همایشی

68,000 تومان
546

فولدر همایشی

62,000 تومان
547

فولدر همایشی

کیف دسته مخفی

216,000 تومان
548

فولدر همایشی

کیف دسته مخفی

216,000 تومان