نیک چرم

کیف لپتاپ و سمیناری

- کیف لپتاپ سمیناری و تبلیغاتی با انواع جنس های برزنتی، اشبالت ، طرح چرم و...
- کیف لپتاپ سمیناری و تبلیغاتی دارای بند دوشی با قابلیت تنظیم اندازه
- کیف لپتاپ سمیناری و تبلیغاتی دارای رنگ بندی متنوع
- کیف لپتاپ سمیناری و تبلیغاتی دارای دو دسته کوتاه برای حمل
- کیف لپتاپ سمیناری و تبلیغاتیدارای محفظه ای شامل ضربه گیر برای حمل لپتاپ

471

کیف دوشی ایستاده همایشی - کیف سمیناری

کیف دوشی ایستاده ، جنس بلیزر، دارای یک جیب زیپدار جلوی کار و یک جیب زیپدار پشت کار، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و دو بند کوتاه دستی جهت حمل کیف

250,000 ریال
410

کیف همایشی - کیف سمیناری، هدایای تبلیغاتی

کیف کوله لپ تاپی، جنس بلیزر، دارای یک محفظه زیپدار در جلوی کیف، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و دو بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ، دارای قابلیت جمع شدن دسته ها جهت استفاده به صورت کوله، دارای قابلیت جمع شدن دو دسته کوله جهت استفاده به صورت کیف لپتاپ دستی

350,000 ریال
414

کیف همایشی - کیف سمیناری، هدایای تبلیغاتی

کیف خاویاری، دارای یک جیب در جلوی کیف، دارای یک محفظه زیپدار در پشت کار، دارای ضربه گیر لپتاپ، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و دو بند کوتاه دستی جهت حمل کیف

550,000 ریال
417

کیف همایشی - کیف سمیناری، هدایای تبلیغاتی

کیف طرح چرم، دارای یک جیب در جلوی کیف، دارای یک محفظه زیپدار در پشت کار، دارای ضربه گیر لپتاپ، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و دو بند کوتاه دستی جهت حمل کیف، دارای جای خودکار و جای کارتی و جای موبایل در داخل کیف

380,000 ریال
419

کیف همایشی - کیف سمیناری، هدایای تبلیغاتی

کیف جنس بلیزر، دارای دو محفظه زیپدار در جلوی کار، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و دو بند کوتاه دستی جهت حمل کیف

400,000 ریال
420

کیف همایشی - کیف سمیناری، هدایای تبلیغاتی

کیف لپ تاپ جنس بلیزر، دارای دو محفظه در جلوی کار، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و دو بند کوتاه دستی جهت حمل کیف

400,000 ریال
423

کیف همایشی - کیف سمیناری، هدایای تبلیغاتی

کیف جنس بلیزر، دارای یک جیب در جلوی کار، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و دو بند کوتاه دستی جهت حمل کیف

ریال
429

کیف همایشی - کیف سمیناری، هدایای تبلیغاتی

کیف تبلت بلیزر، دارای یک جیب زیپدار در پشت کیف، دارای یک جیب زیپدار زیر در، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم

ریال
430

کیف همایشی - کیف سمیناری، هدایای تبلیغاتی

کیف لپ تاپ ایستاده طرح چرم ، دارای دو محفظه جداگانه زیپدار بزرگ، دارای ضربه گیر لپتاپ، دارای جای خودکار داخل کیف، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و دو بند کوتاه دستی جهت حمل کیف، دارای یک جیب در جلوی کار

750,000 ریال
458

کیف همایشی - کیف سمیناری

کیف لپ تاپ طرح چرم ، دارای دو محفظه جداگانه زیپدار بزرگ، دارای ضربه گیر لپتاپ، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و دو بند کوتاه دستی جهت حمل کیف، دارای یک جیب زیپدار در جلوی کار

500,000 ریال
435

کیف همایشی - کیف سمیناری، هدایای تبلیغاتی

کیف لپ تاپ پفکی اشبالت جلو زیپ دار، دارای دو محفظه جداگانه زیپدار بزرگ، دارای ضربه گیر لپتاپ، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و دو بند کوتاه دستی جهت حمل کیف، دارای یک جیب زیپدار در جلوی کار

400,000 ریال
436

کیف همایشی - کیف سمیناری، هدایای تبلیغاتی

کیف لپ تاپ پفکی بلیزر جلو زیپ دار، دارای دو محفظه جداگانه زیپدار بزرگ، دارای ضربه گیر لپتاپ، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و دو بند کوتاه دستی جهت حمل کیف، دارای یک جیب زیپدار در جلوی کار

380,000 ریال