نیک چرم

فولدر همایشی

- کیف فولدر تبلیغاتی در طرح های متنوع دور زیپدار،  دولت و زبانه دار
A4 دارای جای برگه یادداشت
- تهیه شده از جنس طرح چرم و اشبالت

534

جلد یادداشت

جای یادداشت A5

220,000 ریال
535

جلد یادداشت

یادداشت A6

100,000 ریال
527

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر کش دار طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

270,000 ریال
537

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر کیفی طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

460,000 ریال
538

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

310,000 ریال
507

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر دولت طرح چرم ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

280,000 ریال
520

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

310,000 ریال
502

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدرهلالی مگنتی طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

350,000 ریال
503

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر مگنت دار طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

345,000 ریال
506

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

زیر دستی طرح چرم ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

315,000 ریال
508

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر دولت سه تیکه طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

300,000 ریال
519

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر دوزیپ اشبالت ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

350,000 ریال
521

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح چرم و اشبالت ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

310,000 ریال
522

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

310,000 ریال
523

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدردورزیپ ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

500,000 ریال
524

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح ترمو پشت جیبدار ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

405,000 ریال
525

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر دورزیپ طرح ورساچه طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

350,000 ریال
536

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

415,000 ریال
528

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر مگنت مخفی ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

390,000 ریال
529

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر زبانه طرح دار ترمو ماشین حساب دار طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

625,000 ریال
530

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح چرم زبانه دار، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

300,000 ریال
531

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر طرح چرم مگنتی ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

415,000 ریال
532

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

زیر دستی سمیناری طرح چرم، دارای جای یادداشت

165,000 ریال
533

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر کشدار طرح چرم ،سایز A5 ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

250,000 ریال
500

فولدر چرمی، فولدر تبلیغاتی، فولدر همایشی

فولدر زبانه دار مگنتی طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

300,000 ریال
539

فولدر همایشی

فولدر کشدار

320,000 ریال
540

فولدر همایشی

فولدر دورزیپ

390,000 ریال
541

فولدر همایشی

320,000 ریال
542

فولدر همایشی

320,000 ریال
543

فولدر همایشی

فولدر دورزیپ

380,000 ریال
544

فولدر همایشی

350,000 ریال
545

فولدر همایشی

350,000 ریال
546

فولدر همایشی

310,000 ریال
547

فولدر همایشی

کیف دسته مخفی

1,100,000 ریال
548

فولدر همایشی

کیف دسته مخفی

1,100,000 ریال