نیک چرم

ساک دستی

- ساک دستی تبلیغاتی تهیه شده از جنس سوزنی و واتر

- ساک تبلیغاتی دارای بندهای کوتاه یا دوشی یا دسته موزی می باشند

- ساک تبلیغاتی در رنگ بندی متنوع تولید می گردد

- ساک تبلیغاتی در انواع جنسهای سوزنی (60 گرم و 90 گرم) و واتر می باشد

- ساک تبلیغاتی به صورت دوختی یا پرسی تولید می گردد

1152

ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

ساک تبلیغاتی واتر، سایز5/29*40 ساک دستی تبلیغاتی مناسب جهت همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها می باشد. ساک تبلیغاتی دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

145,000 ریال
1168

ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

ساک دستی تبلیغاتی سوزنی 90 گرم، سایز 31*40 ساک دستی تبلیغاتی مناسب جهت همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها می باشد. ساک تبلیغاتی دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

65,000 ریال
1169

ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

ساک دستی تبلیغاتی سوزنی 90 گرم ساک دستی تبلیغاتی مناسب جهت همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها می باشد. ساک تبلیغاتی دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

75,000 ریال
1173

ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

ساک دستی تبلیغاتی جیبدار، سایز 40*،32 دارای یک جیب در جلو و دارای دسته بلند ساک دستی تبلیغاتی مناسب جهت همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها می باشد. ساک تبلیغاتی دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

75,000 ریال
1174

ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

ساک تبلیغاتی کیفی دوشی ساک دستی تبلیغاتی مناسب جهت همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها می باشد. ساک تبلیغاتی دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

ریال
1151

ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

ساک دستی تبلیغاتی سوزنی ساده 60گرم، سایز 5/28*5/38 ساک دستی تبلیغاتی مناسب جهت همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها می باشد. ساک تبلیغاتی دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

45,000 ریال
1153

ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

ساک دستی تبلیغاتی سوزنی 60 گرم دسته تقویت، سایز 31*42 ساک دستی تبلیغاتی مناسب جهت همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها می باشد. ساک تبلیغاتی دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

48,000 ریال
1175

ساک کوله ای، ساک تبلیغاتی

ساک کوله ای ساک تبلیغاتی کوله ای دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

ریال