نیک چرم

لوح تقدیر

- جلد لوح تقدیر مناسب جهت تقدیر نامه ها و منوی رستوران ها
- تهیه شده از جنس های گالینگور ، طرح چرم ، جیر و...
- شامل موارد دو درب و دو لت
در اندازه های A5 و A4
 - شامل موارد تک قاب و دوقاب و شومیزدار

600

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر طرح چوب ، دارای دو درب ربان دار، دارای یک جای مخصوص لوح

118,000 ریال
603

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر دوقاب گالینگور ایرانی، دارای دو قاب مخصوص لوح

105,000 ریال
608

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر دولت جیر، دارای یک قاب مخصوص لوح

180,000 ریال
612

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر دو درب ربان دار گالینگور ایرانی، دارای یک جای ربان دارمخصوص لوح

95,000 ریال
613

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر دو درب ربان دار گالینگور طرح خارجی، دارای یک جای مخصوص لوح

130,000 ریال
616

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر دو درب ربان دار گالینگور ایرانی ، دارای یک قاب مخصوص لوح

100,000 ریال
623

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر طرح چرم و جیر ، دارای دو جای مخصوص لوح

180,000 ریال
619

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر دو درب ربان دار طرح چرم ، دارای یک جای مخصوص لوح

106,000 ریال
624

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر طرح چرم شومیزدار، دارای دو جای مخصوص لوح

60,000 ریال
620

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر منگوله دار طرح چرم شومیزدار، دارای دو جای مخصوص لوح

80,000 ریال
609

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر تک قاب گالینگور ایرانی، دارای یک قاب مخصوص لوح

100,000 ریال
610

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر دولت گالینگور طرح خارجی، دارای یک جای ربان دار مخصوص لوح

130,000 ریال